Verzegeld.

De geschiedenis van Jezus’ doop blijft me mateloos boeien.
Luister eens wat Johannes de Doper zelf over deze gebeurtenis getuigt wanneer hij zegt:’

Ik heb aanschouwd, dat de Geest nederdaalde als een duif uit de hemel, en Hij bleef op Hem. En ik kende Hem niet, maar Hij, die mij gezonden had om te dopen met water, die had tot mij gezegd: Op wie gij de Geest ziet nederdalen en op Hem blijven, deze is het, die met de heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd, dat deze de Zoon van God is.’
‭‭Johannes‬ ‭1:32-34‬ ‭NBG51‬‬
https://www.bible.com/328/jhn.1.32-34.nbg51

Wat zal het mooi geweest zijn voor Johannes toen hij zag hoe de Heilige Geest in de gedaante van een duif op Jezus neerdaalde.
En dat niet alleen, de duif bleef op Jezus.
Dat is buitengewoon interessant, omdat een duif niet uit zich zelf op het hoofd of de schouders van een bewegend mens neer strijkt, laat staan dat de duif daar zitten blijft om te rusten.

Na de verzoeking in de woestijn, getuigt Jezus van de synagoge van Nazareth over zichzelf de vervulling van de profetie uit Jesaja 61 te zijn wanneer Hij zegt:

‘De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren.’
‭‭Lucas‬ ‭4:18-19‬ ‭NBG51‬‬
https://www.bible.com/328/luk.4.18-19.nbg51

Toen Noach vanuit de Ark een raaf uit liet vliegen kwam deze niet terug, maar bleef heen en weer vliegen over het wateroppervlak.
Raven zijn niet alleen planteneters maar ook lijkenpikkers.
Niet zo vreemd dus dat de raaf niet naar Noach terug keerde.
We lezen dat toen Noach daarna een duif uit liet deze weer terug keerde omdat deze geen plekje vinden kon waar het rusten kon.

Hoe bijzonder dus dat de duif op Jezus rusten bleef.
Een duif blijft pas zitten wanneer dat waar het rust, zelf rust is.
Later zegt Jezus van zich zelf:

‘De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen.’
‭‭Lucas‬ ‭9:58‬ ‭NBG51‬‬

Alhoewel de Geest dus op Jezus rustte had Hij zelf geen plek om te rusten.
Liefde tot zondige mensen dreef Hem voort, heilige verontwaardiging over de leugen waarin Satan de mens gevangen hield nagelde Hem uiteindelijk aan het kruis.

In het Johannesevangelie staat van Jezus’ dood

En Hij boog het hoofd en gaf de geest.’
‭‭Johannes‬ ‭19:30‬ ‭NBG51‬‬
https://www.bible.com/328/jhn.19.30.nbg51

Bij een mens is het precies andersom, die sterft eerst en pas dan valt het hoofd op de borst.
Wanneer Jezus sterft, buigt Hij niet Zijn hoofd voor de dood, maar ín de dood.
Jezus buigt eerst Zijn hoofd en geeft daarna de geest om om daarmee Zijn geest, de geest”, de ziel en het leven van Zijn volk in de genadehanden van Zijn Vader te leggen.
Dit was waarom Hij kwam, lijden en sterven om zondaren te bevrijden uit de klauwen van Satan.
Toen zijn taak erop zat kon Hij met recht uitroepen: ‘ het is volbracht.’
Pas nu had Hij rust en kon Hij Zijn hoofd neerleggen en legde ons mee te rusten in de schoot van een eeuwig ontfermende Vader.

Mooi hè?
De Heilige Geest is door Vader uitgelaten en zoekt naar een plek waar Hij rust vinden kan, in u, jou en mij!
Wanneer we wederom geboren worden hebben we deze Geest ontvangen, en mogen we het Jezus nazeggen:

‘ De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren.’

Dat is toch geweldig?
Stel je eens voor dat een duif op zoek naar rust in de palm van je hand neerstrijkt.
Om het duifje in je handen te kunnen koesteren is het erg belangrijk geen onverwachtse wilde bewegingen te maken, maar zo rustig mogelijk te blijven, zodat het niet meteen weer weg vliegt.

Zo is het ook met de Heilige Geest.
Om in ons het werk van Jezus te volbrengen is het nodig rust te vinden in het offer van Jezus Christus.
Pas vanuit die rust ín Hem zullen we in staat zijn tot de werken waarvoor Hij ons roept:

‘Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.’
‭‭Marcus‬ ‭16:15-18‬ ‭NBG51‬‬
https://www.bible.com/328/mrk.16.15-18.nbg51

Paulus waarschuwt ons dat we de Heilige Geest ook bedroeven kunnen

‘En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.’
‭‭Efeziërs‬ ‭4:30‬ ‭NBG51‬‬
https://www.bible.com/328/eph.4.30.nbg51

Ik ben bang dat we als kerk allang niet meer in de gaten hebben hoe we de Heilige Geest bedroeft hebben.
Door de Heilige Geest verzegelt, zijn we krachteloos geworden als gevolg van het aanbidden van de geest van de wereld, de tijdgeest van het ik-gerichte denken.
We hebben het te druk met van alles en nog wat, maar vergeten waartoe we tot de dag van Jezus komst verzegelt zijn.
Terwijl we ons in de kerk afvragen hoe we de mensen binnen kunnen houden, staat Jezus aan de buitendeur te kloppen om asjeblieft binnen gelaten te worden.

De Heilige Geest roept op tot bekering van onze dode werken, en ons in Jezus op de vrede en gerechtigheid van het Koninkrijk Gods te richten.
Daarna zullen ons alle andere dingen toegeworpen worden.
Wat zal dat een zegen voor ons zelf en daarna voor de wereld om ons heen zijn.
Net als Jezus op aarde rond te wandelen, om…vul alle profetieën over Hem maar in, want in Hem gelden ze ook voor u en mij!

Verlangt u, verlang jij daar ook zo naar?
Ikke wel, ik snak naar het openbaar worden van Zijn opstandingskracht in ons, de kinderen Gods, zodat de wereld gaat zien wie Jezus is!
Het gaat alleen om Hem, om niemand en niets anders!

Auteur: tinyonline

Ik word blij van zelf nadenken i.p.v. napraten

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: